Оглас за отуђење кат. парцеле 770 у КО Каленић
Банер
Банер
Банер

Курсна листа НБС

Кампање

Статистика

Чланови : 2
Садржај : 1617
Линкови : 13
Број посета : 3671399
RSS feed RSS feed
Почетна Јавне набавке и конкурси Оглас за отуђење кат. парцеле 770 у КО Каленић
Банер
Банер
Банер
Банер
Оглас за отуђење кат. парцеле 770 у КО Каленић ПДФ Штампа
среда, 30 децембар 2015 10:16
На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС". бр. 24) и члана 17. и 20. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општина Уб“, 13/2015), ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб, расписује
 
 
О Г Л А С
за отуђење из јавне својине општине Уб јавним оглашавањем и прикупљањем понуда, а ради привођења планираној намени, катастарске парцеле 770 у катастарској општини Каленић, уписаној у лист непокретности 353, катастарска општина Каленић, као грађевинско земљишта изван грађевинског подручја, са површином од 40.663м2 власника општине Уб, својина јавна, са уделом 1/1, а која се у Плану генералне регулације подручја ТР „Колубара Б“ – прва фаза („Службени гласник општине Уб“ број 1/2007) налази у просторној целини 4. планираној за изградњу регионалне депоније комуналног чврстог отпада

 

Преузмите текст огласа


 

Translation

Издвајамо

 

Адреса: Улица Војводе Мишића 20 Б, 14210 Уб - ПИБ:105884538 - Матични број:07188927