Оглас за отуђење из јавне својине општине Уб катастарске парцеле 82/34 KO Уб
Банер
Банер
Банер

Курсна листа НБС

Кампање

Статистика

Чланови : 2
Садржај : 1617
Линкови : 13
Број посета : 3669842
RSS feed RSS feed
Почетна Јавне набавке и конкурси Оглас за отуђење из јавне својине општине Уб катастарске парцеле 82/34 KO Уб
Банер
Банер
Банер
Банер
Оглас за отуђење из јавне својине општине Уб катастарске парцеле 82/34 KO Уб ПДФ Штампа
петак, 22 јануар 2016 10:44
На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС". бр. 24) и члана 17. и 20. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општина Уб“, 13/2015), ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб, расписује

О Г Л А С

за отуђење из јавне својине општине Уб јавним оглашавањем и прикупљањем понуда, а ради привођења планираној намени, катастарске парцеле 82/34 у катастарској општини Уб, уписане у лист непокретности 2687, катастарска општина Уб, као јавна својина општине Уб, земљиште у грађевинском подручју, са површином од 1.027м2, а која се у Плану генералне регулације „Уб 2025“ налази у зони планираној за комерцијалне делатности
 
Преузмите текст огласа
 

Translation

Издвајамо

 

Адреса: Улица Војводе Мишића 20 Б, 14210 Уб - ПИБ:105884538 - Матични број:07188927