Општинско веће
Банер
Банер
Банер

Курсна листа НБС

Кампање

Статистика

Чланови : 2
Садржај : 1617
Линкови : 13
Број посета : 3775647
RSS feed RSS feed
Почетна Органи власти Општинско веће
Банер
Банер
Банер
Банер
Општинско веће ПДФ Штампа
недеља, 02 август 2009 12:05

 

Општинско веће припада извршним Органима  општине.

Општинско веће чине председник општине, заменик председник општине и седам чланова Општинског већа које бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председник општине. Када одлучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору заменика председника општине и чланова општинског већа.

Председник општине је председник Општинског већа. Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији.

Чланови Општинског већа које бира скупштина општине не могу бити истовремено и одборници, а могу бити задужени за једно или више подручја из надлежности општине. Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.

 

Општинско веће:

  1. предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина општине;
  2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
  3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
  4. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
  5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
  6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
  7. поставља и разрешава начелника Општинске управе.

 

Чланови Општинског већа:

Дарко Глишић, председник Већа

Александар Јовановић Џајић, заменик председника Већа

Ивана Катанић, члан
Иван Јездимировић
, члан
Раде Станојевић
, члан
Зоран Продановић
, члан
Бранислав Милићевић
, члан
Зоран Костић
, члан
Саша Спасић
, члан

 

 

Саопштења


 

Translation

Издвајамо

 

Адреса: Улица Војводе Мишића 20 Б, 14210 Уб - ПИБ:105884538 - Матични број:07188927