Председник Скупштине
Банер
Банер
Банер

Курсна листа НБС

Кампање

Статистика

Чланови : 2
Садржај : 1617
Линкови : 13
Број посета : 3775630
RSS feed RSS feed
Банер
Банер
Банер
Банер
Председник Скупштине ПДФ Штампа
понедељак, 03 август 2009 06:27

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником општине и Општинским већем, стара се о одржавању јавног реда на седницма Скупштине и њених радних тела, потписује акта које Скупштина доноси и обавља друге послове утврђене законом, Статутом општине и Пословником о раду Скупштине.

Председник Скупштине, на предлог најмање једна трећина одборника, бира се на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

Председник Скупштине може бити разрешен и пре истека времена за које је изабран, на исти начин на који је биран.
Председник Скупштине може може поднети оставку. Оставка се обавезно подноси у писаној форми.

Даном разрешења односноно подношења оставке председнику Скупштине престаје мандат.
Ако је оставка поднета између две седнице Скупштине општине, Скупштина општине на првој наредној седници констатује, без расправе, да је председнику Скупштине даном подношења оставке престао мандат председника Скупштине.

Председник скупштине може бити на сталном раду у општини. Одлуку о сталном раду у општини председника Скупштине доноси Скупштина општине одлуком о избору или посебном одлуком. Уколико председник Скупштине није на сталном раду у општини, има право на новчану накнаду у износу од 30% од плате председника Скупштине на сталном раду у општини.

Председник Скупштине у садашњем сазиву је г-дин Александар Дамњановић.


 

Translation

Издвајамо

 

Адреса: Улица Војводе Мишића 20 Б, 14210 Уб - ПИБ:105884538 - Матични број:07188927