ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „БРАНА ПАМБУКОВИЦА НА РЕЦИ УБ“ Штампа
петак, 04 новембар 2016 13:53
ОПШТИНА УБ
Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре 
и имовинско-правне послове

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14)

оглашава

ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
„БРАНА ПАМБУКОВИЦА НА РЕЦИ УБ“:

Одлукa о изради Плана детаљне регулације „Брана Памбуковица на реци Уб“ објављена је у „Службеном гласнику Општине Убˮ, број 16/2016. 
Јавни увид у трајању од 30 дана, одржаће се од 7. новембра до 7. децембра 2016. године, у канцеларији бр.311 на трећем спрату у просторијама општине Уб, Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове, радним даном од 8-14 часова, односно објављен на интернет страници општине Уб www.opstinaub.org.rs.
 
Јавна презентација Нацрта плана детаљне регулације „Брана Памбуковица на реци Уб“ биће одржана 25. новембра 2016. године у 12 часова у сали (бр.308-310) на трећем спрату у просторијама општине Уб.
Јавна седница комисије за планове, после одржаног јавног увида биће одржана 9. децембра 2016. године у 12 часова у сали (бр.308-310) на трећем спрату у просторијама општине Уб.
 
Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове, као носилац израде ових планова детаљне регулације, организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима, као и ефектима планирања. 
 
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми на писарници Општинске управе Уб, Одељење за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове, ул. 3.октобра бр.4, у току трајања  јавног увида, закључно са 7. децембра 2016.  године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде могу утицати на планско решење.
 
Преузмите нацрт плана за јавни увид