Позив за попуњавање апликационог формулара за одобрење годишњих програма спортских организација којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Уб и одобрењу новчана средства буџета општине Уб за суфинасирање одобрених програма Штампа
петак, 22 децембар 2017 14:56
Поштовани,
Скупштина општине Уб 16. децембра 2016. године, донела је Правилник о додели средстава односно одобрењу програма за задовољавање потреба грађана општине Уб у области спорта (''Службени гласник општине Уб'' број 30/2016).
Одлуком о буџету општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 22/2017) на позицији 83 опредљена су средства у износу од 7.500.000 за суфинсирање годишњих програма спортских организација којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Уб.
Позивамо Вас да на прописаном обрасцу који је саставни део овог позива поднесете захтев за суфинасирање програма за задовољавање потреба грађана општине Уб у области спорта у 2018. години.
Апликациони формулар је потребно попунити до 10.01.2018. године и предати га:
- Чланови ОФС у просторије ОФС или на писарницу Општинске управе Уб, улица Војводе Мишића 20б, а
- Остали спортски клубови на писарници Општинске управе Уб, улица Војводе Мишића 20б.

Уз попуњен Апликациони формулар потребно је доставити и копију картона депонованих потписа. Поштовањем овог рока уговори ће бити потписани до 31.01.2018. године и средства на располагању од 01.02.2018. године.

Такође, још једном подсећање:

1) По уплати новчаних средства буџета општине Уб за суфинаНсирање одобреног годишњег програма у року од 30 дана дужни сте да доставите веродостојне књиговодствене исправе о наменској употреби уплаћених средстава (копија извода на ком се види обављена трансакција као и копија рачуна или предрачуна на основу кога је извршено плаћање; за плаћања суђења потребно је доставити уз копију извода доставити и копију службеног налога и пореске пријаве;)

2) Неће се вршити рефундирање већ плаћених обавеза; 

3) Правдањем претходне трансакције моћи ћете да доставите захтев за нова средства.
 
Апликациони формулар 1. део 

Апликациони формулар 2. део