Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада оператера ,,ЕСО ТЕST DOO UB “на катастарској парцели број 246/03 и 299/5 КО Звиздар Уб Штампа
уторак, 06 фебруар 2018 13:35
Одељење за делатност установа и заштиту животне средине , на основу члана 63. став 3 , Закона о управљању отпадом ( ,,Сл.Гласник РС'' број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује Обавештење о пријему захтева за складиштење и третман неопасног отпада , оператера ,,ЕСО ТЕST DOO UB “ регистрованог у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем  20615311 , са шифром претежне делатности  3832.
 
Надлежни орган обавештава јавност да је ,,ЕСО ТЕST DOO UB “ из Уба , 01.02.2018.године поднео Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада.
Рок за достављање мишљења и предлога је 15.02.2018.године.
 
Заинтересована јавност може извршити увид у садржину Захтева и пратеће документације сваког радног дана од 12 до 14 часова , у просторијама Општинске управе Уб, улица Војводе Мишића 20 б  , други спрат канцеларија број 32.