Дирекција за уређење и изградњу Уб – Санација ударних рупа и пукотина Штампа
четвртак, 03 март 2016 14:29
На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12 и 68/15) и Одлуке вд директора ЈП „Дирекција за уређењеи изградњу“ Уб о покретању поступка јавне набавке мале вредности број: ЈНМВ 1/2016 од 02.03.2016. године,

ЈП „ Дирекција за уређење и изградњу“ Уб
Ул. 3. октобра бр. 2, 14210 Уб

о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ бр. ЈНМВ 1/2016
за прикупљање понуда за јавну набавку мале вредности – Санација ударних рупа и пукотина


Преузмите текст позива