ЈН 1.1.2 Гориво за моторна возила Штампа
четвртак, 09 фебруар 2017 11:30

Општинска управа Уб објављује позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке добара мале вредности:

ЈН 1.1.2 Гориво за моторна возила

Рок за подношење понуда: понедељак, 20.02.2017. године

 

Питања понуђача и одговори

Питање бр. 1: Да ли је за Вас као наручиоца  прихватљив краћи рок плаћања од 45 дана, односно понуђачу дозволити да сам понуди број дана одложеног плаћања, у складу са пословном политиком компаније?

Одговор: Општинска управа као наручилац у свему поступа са одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Службени гласник РС”, бр. 119/2012 и 68/2015), те у складу са тим рок плаћања наведен у конкурсној документацији остаје непромењен.

ЈН 1.1.2 Гориво за моторна возила - одлука о додели уговора